Impormasyong Ligtas sa Bata

Ang Westall Primary School ay isang organisasyong Child Safe at ginagawa ang lahat ng pag-iingat upang mapanatiling ligtas ang mga bata.

Ang aming mga Patakaran at code ng pag-uugali ay nasa ibaba:

Patakaran sa Pagligtas sa Bata at Kodigo ng Pag-uugali

Childsafe na Pagtugon at Mga Obligasyon sa Pag-uulat